Contralac

Contralac 20, 2,0 mg tabletten voor honden

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Virbac Nederland BV Hermesweg 15
3771 ND Barneveld

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Virbac Laboratories
13ème rue LID, BP 27.
06511 Carros
Frankrijk

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Contralac 20, 2,0 mg tabletten voor honden

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddeel:
Metergoline 2,0 mg

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter contralac 20

4. Indicaties

Onderbreking van de lactatie bij schijnzwangerschap;
Onderbreking van post-partum lactatie.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij drachtige dieren, aangezien het product abortus kan veroorzaken.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

Braken (met name bij aanvang van de behandeling) en diarree zijn waargenomen.
Gedragsveranderingen zoals excitatie en agitatie kunnen optreden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Hond

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Oraal toedienen.

0,1 mg metergoline per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags, gedurende 4 dagen.
Dit komt overeen met 1 tablet ’s morgen en 1 tablet ’s avonds per 20 kg lichaamsgewicht.
Indien de symptomen niet volledig zijn verdwenen, nogmaals 4 dagen behandelen.

9. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
Bewaren beneden 25°. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaar de blister in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

10. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor metergoline moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken tijdens dracht (zie rubriek 5).
Niet gebruiken tijdens lactatie, tenzij onderdrukking van de lactatie wenselijk is (zie rubriek 4).

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen met een serotonine-antagonerende werking en met een dopamine-antagonerende werking (zoals metocloperamide en fenothiazinen).

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In geval van overdosering wat resulteert in braken kan dit behandeld worden met anti-emetica.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd

12. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

1 juli 2015

13. Overige informatie

 Twee aluminium/PCV blisterverpakkingen van ieder 8 tabletten in een kartonnen doos. REG NL 2272

KANALISATIE
UDA