Doxoral 15 mg

Doxoral 15 mg tabletten met smaakstof voor honden en katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Lelypharma B.V.
Zuiveringsweg 42
8243 PZ Lelystad Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Doxoral 15 mg tabletten met smaakstof voor honden en katten doxycycline (als doxycyclinehyclaat)

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 15 mg

Geel met bruine spikkels, ronde en convexe tablet met smaakstof met een kruisvormige breuklijn aan één zijde. De tabletten kunnen worden verdeeld in twee of vier gelijke delen.

4. INDICATIES

Honden:
Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
Bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella spp., E. coli en Pasteurella spp;;
Pyelonephritis veroorzaakt door E. coli en grampositieve kokken;
Interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
Otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

Katten:

Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
Bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella spp., E. coli en Pasteurella spp.;
Pleuritis sicca veroorzaakt door grampositieve kokken;
Pneumonitis veroorzaakt door Chlamydophila felis; Pyelonephritis veroorzaakt door E. coli en grampositieve kokken;
Interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken; Otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

5. CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid voor tetracyclines.
Dieren met ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

6. BIJWERKINGEN

In geval van langdurige toediening van tetracyclines kunnen maagdarmstoornissen en verandering van de darmflora voorkomen.
Verkleuring van de tanden bij zeer, jonge dieren kan voorkomen door de vorming van een tetracycline-calciumfosfaatcomplex.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen aan intensief daglicht kunnen voorkomen.
Invloed op de groei van het skelet van jonge dieren (snel reversibel na staken van de therapie)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor orale toediening

De aanbevolen dosering is 10 mg doxycycline per kg per dag gedurende 14 dagen. Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Onderstaande tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het voorschrijven van het diergeneesmiddel in de standaard dosering van 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Doxoral 15 mg doseringsschema

 

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Om een nauwkeurige dosering te garanderen kunnen de tabletten verdeeld worden in twee of vier gelijke delen. Plaats de tablet op een plat oppervlak, met de breukstreep boven en de bolle zijde onder.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Hoe werkt een smarttab?

Twee gelijke delen: druk met beide duimen op beide zijden van de tablet. Vier gelijke delen: druk met de duim op het midden van de tablet.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 30ºC.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid van de tabletdelen: 3 dagen

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
De tabletten bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.
Niet gelijktijdig toedienen met bactericide antibiotica zoals penicillines en cefalosporines. Het gebruik van stoffen zoals melk, zuurremmers en ijzerzouten moet ontraden worden van 3 uur vóór tot 3 uur na de toediening van doxycycline.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen. Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben geen teratogene of embroyotoxische effecten van doxycycline aangetoond . Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen, zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De acute orale en parenterale toxiciteit ligt zeer hoog en staat in geen vergelijking met de therapeutische doseringen. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder bijwerkingen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

25 april 2016

15. OVERIGE INFORMATIE

Aluminium-PVC/PE/PVDC blister

Kartonnen doos met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 blisterverpakkingen à 25 of 30 tabletten per blister. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 4304

KANALISATIE

UDD

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Smarttab doxoral 15 mg

Deelbare tablet