Amoxibactin

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Indien u medicatie van de dierenarts gekregen heeft, kunt u hier de bijsluiter vinden van: Amoxibactin

Amoxicilline

50/250/500 mg smakelijke tabletten

 

AMOXIBACTIN® 50 mg smakelijke tabletten

Registratienummer: REG NL 2232
is geregistreerd voor: hond en kat
AMOXIBACTIN® 250 mg smakelijke tabletten
Registratienummer: REG NL 2233
is geregistreerd voor: hond
AMOXIBACTIN® 500 mg smakelijke tabletten
Registratienummer: REG NL 10113
is geregistreerd voor: hond

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Amoxicilline 50 mg, 250 mg of 500 mg.

INDICATIES

Primaire en secundaire infecties van de luchtwegen, in het bijzonder rhinitis veroorzaakt door Pasteurella spp. en Streptococcus spp., en bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli en Gram-positieve coccen.
Primaire infecties van het urogenitaal-apparaat, in het bijzonder pyelonefritis en infecties van de afvoerende urinewegen veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Gram-positieve coccen; endometritis post oestrum en post partum veroorzaakt door Escherichia coli, Streptococcus canis en Proteus spp., en vaginitis tengevolge van menginfecties. Mastitis veroorzaakt door Gram-positieve coccen en Escherichia coli. Lokale huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillinen

BIJWERKINGEN

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN
GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Hond en kat (Amoxibactin 50 mg): Oraal: 10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags, gedurende minimaal 5 achtereenvolgende dagen.
Hond >6 kg (Amoxibactin 250 mg): Oraal: 10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags, gedurende minimaal 5 achtereenvolgende dagen.  Dieren lichter dan 6 kg dienen met Amoxibactin 50 mg tabletten te worden behandeld.
Hond >12,5 kg (Amoxibactin 500 mg): Oraal: 10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, 2 maal daags, gedurende minimaal 5 achtereenvolgende dagen. Dieren lichter dan 12,5 kg dienen met Amoxibactin 50 mg of 250 mg tabletten te
worden behandeld.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25ºC.
In de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de
verpakking na EXP:

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Niet combineren met tetracyclines, chlooramfenicol, macroliden, lincomycine of tiamulin.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN
OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST
IS HERZIEN

27 maart 2013

OVERIGE INFORMATIE

Kartonnen doos met 10 blisterverpakkingen (Alu/PVC/PE/PVdC)
à 10 tabletten.
of
Kartonnen doos met 25 blisterverpakkingen (Alu/PVC/PE/PVdC)
à 10 tabletten.

KANALISATIE

UDD

Amoxibactin zijn smakelijke SMARTTAB tabletten.
Deze zijn eenvoudig in twee of vier gelijke stukjes te verdelen.