Carporal 100 mg

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Indien u medicatie van de dierenarts gekregen heeft, kunt u hier de bijsluiter vinden van: Carporal 100 mg
Benaming van het diergeneesmiddel

Carporal 100 mg tabletten voor Honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Tablet voor oraal gebruik. Carporal tabletten bevatten 100 mg Carprofen en 1,2 mg Tartrazine (E102).

Indicaties

Bij de hond:
Vermindering van ontsteking en pijn bij spier- en botaandoeningen en degeneratieve gewrichtsziekte.
Als follow-up van parenterale analgesie bij de behandeling van postoperatieve pijn.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij katten.
Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven.
Niet gebruiken bij puppy’s jonger dan 4 maanden oud.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij honden met hart-, lever- of nieraandoeningen, bij mogelijke gastro-intestinale ulceratie of bloeding of bij aangetoonde bloeddyscrasie.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Voor orale toediening.
4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag.
Een begindosis van 4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag als enkelvoudige dagelijkse dosis of in twee gelijkmatig verdeelde doses. De dagelijkse dosis kan worden verlaagd afhankelijk van de klinische respons. Duur van de behandeling hangt af van de reactie die wordt waargenomen.
Behandeling op de lange termijn dient regelmatig door de dierenarts te worden gecontroleerd.
Voor een verlenging van de postoperatieve pijnstillende en ontstekingsremmende werking kan de parenterale, preoperatieve behandeling met een injecteerbaar carprofen product gevolgd worden door Carporal tabletten aan 4 mg/kg/dag gedurende maximaal 5 dagen.

Bijwerkingen

Typische bijwerkingen van NSAID’s zoals braken, zachte ontlasting/diarree, fecaal occult bloed, een verminderde eetlust en lusteloosheid zijn gemeld. Deze bijwerkingen treden meestal op binnen de eerste week van de behandeling en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het beëindigen van de behandeling. In zeer zeldzame gevallen kunnen de bijwerkingen ernstig of dodelijk zijn. Indien er bijwerkingen voorkomen dient het gebruik van het product te worden gestaakt en het advies van een dierenarts te worden ingewonnen.
Evenals bij andere NSAID’s bestaat er een risico op zeldzame nier- of idiosyncratische leverbijwerkingen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De vermelde dosis niet overschrijden.
Bewaar iedere halve tablet in de blisterverpakking en gebruik deze binnen de 48 uur.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C. Op een droge plaats bewaren.
Bescherm tegen licht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blisterverpakking en de doos na “EXP”.

Speciale waarschuwingen

Gebruik bij oude honden kan een bijkomend risico met zich meebrengen. Als dergelijk gebruik niet kan worden voorkomen, kan het raadzaam zijn deze honden een verlaagde dosering te geven en onder nauwgezet klinisch toezicht te plaatsen.
Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren aangezien er een potentieel risico is op verhoogde toxische effecten op de nieren. NSAID’s kunnen de fagocytose remmen; daarom moet bij de behandeling van inflammatoire condities die in verband worden gebracht met een bacteriële infectie een geschikte gelijktijdige antibacteriële therapie worden toegepast. NSAID’s en glucocorticoïden niet gelijktijdig of binnen 24 uur voor of na het product toedienen. Sommige NSAID’s kunnen zich met een hoge affiniteit binden aan plasma-eiwitten en in competitie gaan met andere middelen die dezelfde affiniteit vertonen, wat kan leiden tot toxiciteit. Gelijktijdige toediening van potentieel nefrotoxische geneesmiddelen dient te worden vermeden. De veiligheid van het diergeneesmiddel tijdens de dracht en lactatie is niet aangetoond. Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven. De vermelde dosis niet overschrijden.
Er bestaat geen specifiek antidotum bij overdosering met carprofen, maar de gebruikelijke ondersteunende therapie zoals geldt bij een klinische overdosis NSAID’s, dient te worden toegepast. Bijzondere voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Bij accidentele inname van de tabletten dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.
De handen wassen na gebruik van het product.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Oktober 2009

Kanalisatie

UDA
REG NL 106158

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Zo zien de tabletten van de Carporal 100 mg eruit.

Het uiterlijk van de Carporal 100 mg tabletten.