Cimalgex

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend.

Vétoquinol SA
Magny Vernois
70200 Lure
Frankrijk

2. Benaming van het diergeneesmiddel

Cimalgex 8 mg kauwtabletten voor honden
Cimalgex 30 mg kauwtabletten voor honden
Cimalgex 80 mg kauwtabletten voor honden

Cimicoxib

3. Gehalte aan werkzaam en overige bestanddeel

Per tablet:
Cimicoxib 8 mg
Cimicoxib 30 mg
Cimicoxib 80 mg

Cimalgex 8 mg, tabletten: ovale, witte tot lichtbruine kauwtabletten met één breukstreep aan beide zijden. De tabletten kunnen in twee gelijke helften worden verdeeld.
Cimalgex 30 mg tabletten: ovale, witte tot lichtbruine kauwtabletten met twee breukstrepen aan beide zijden. De tabletten kunnen in drie gelijke delen worden verdeeld.
Cimalgex 80 mg tabletten: ovale, witte tot lichtbruine kauwtabletten met drie breukstrepen aan beide zijden. De tabletten kunnen in vier gelijke delen worden verdeeld.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Cimalgex 30 mg
Cimalgex 30 mg

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Cimalgex 80 mg

Cimalgex 80 mg

 

4. Indicaties

Voor de behandeling van pijn en ontsteking geassocieerd met osteoartritis, en de bestrijding van perioperatieve pijn ten gevolge van orthopedische of weke delen chirurgie bij honden.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij honden jonger dan 10 weken.
Niet gebruiken bij honden die die lijden aan aandoeningen van de maag of de darmen of bij honden die bloed verliezen.
Niet gelijktijdig gebruiken met corticosteroïden of andere niet steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs). Niet gebruiken als de hond overgevoelig is voor cimicoxib of een van de andere ingrediënten in het product.
Niet gebruiken bij fokdieren, drachtige of lacterende dieren. (zie paragraaf 12 ‘ Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren’).

6. Bijwerkingen

Milde maagdarmaandoeningen (braken en/of diarree) werden zeer vaak gemeld, maar duren slechts kort.

Zelden traden ernstige maagdarmaandoeningen zoals bloeding en ontstaan van zweren op. Andere bijwerkingen zoals verlies van eetlust of lusteloosheid kunnen ook zelden waargenomen worden.

Zeer zelden werd verhoging van de waarden van de nierfunctie (biochemische parameters van de nier) geconstateerd. Bovendien werd er, in zeer zeldzame gevallen, nierfalen gerapporteerd. Zoals bij elke langdurige NSAID behandeling moet de nierfunctie worden gecontroleerd.

Als een van de waargenomen bijwerkingen blijft bestaan na stopzetten van de behandeling, dient het advies van uw dierenarts te worden ingewonnen.

Als bijwerkingen zoals aanhoudend braken, herhaalde diarree, bloed in de ontlasting, plotseling gewichtsverlies, verlies van eetlust, lethargie of verergering van de lever- of nierfunctiewaarden optreden, moet gebruik van het middel worden gestaakt en onmiddellijk advies worden ingewonnen bij uw dierenarts.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:
– zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
– vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
– soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
– zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
– zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Orale toediening.

De aanbevolen dosering van cimicoxib is 2 mg per kg lichaamsgewicht, eenmaal daags. Onderstaande tabel wordt voorgesteld als een voorbeeld hoe de tabletten en gedeelde tabletten gebruikt kunnen worden om de aanbevolen dosis te bereiken.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Dosering van Cimalgex voor de hond.

De keuze voor de meest passende tablet of delen van een tablet wordt overgelaten aan het oordeel van de dierenarts, gebaseerd op de omstandigheden van ieder geval, zonder dat dit leidt tot belangrijke over- of onderdoseringen.

Behandelingsduur:

  • Bestrijding van perioperatieve pijn door orthopedische of weke delen chirurgie: één dosis 2 uur voor de operatie, gevolgd door 3 tot 7 dagen behandeling, afhankelijk van het oordeel van uw dierenarts.
  • Verlichting van pijn en ontsteking geassocieerd met osteoartritis: 6 maanden. Voor langduriger behandeling dient regelmatige controle door uw dierenarts te worden uitgevoerd.

Cimalgex tabletten kunnen met of zonder voedsel worden toegediend. De tabletten hebben een smaakje en studies (in gezonde Beagles) hebben aangetoond dat het aannemelijk is dat ze vrijwillig worden opgenomen door de meeste honden.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen

10. Wachttijd

Niet van toepassing

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Blisterverpakkingen – Overgebleven gedeelde tabletten moeten worden bewaard in de blister, maar moeten worden weggegooid als ze niet binnen 2 dagen gebruikt worden.

Potjes – Overgebleven gedeelde tabletten moeten worden bewaard in het potje, maar moeten worden weggegooid als ze niet binnen 90 dagen gebruikt worden.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

12. Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet aangetoond bij jonge honden. Daarom wordt aanbevolen honden jonger dan 6 maanden zorgvuldig te laten controleren door uw dierenarts.

Gebruik bij dieren met een verminderde hart-, nier- of leverfunctie kan een extra risico inhouden. Als het gebruik niet kan worden voorkomen, dienen deze dieren zorgvuldig diergeneeskundig gecontroleerd te worden. Vermijd gebruik van het middel bij gedehydreerde dieren, hypovolemische dieren of dieren met een lage bloeddruk, aangezien dit het risico op niervergiftiging verhoogt.

Gebruik dit diergeneesmiddel onder strikte diergeneeskundige controle bij honden met een risico voor maagzweren of als het dier eerder intolerantie voor NSAIDs vertoonde.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Cimicoxib kan sensibilisatie van de huid veroorzaken. Was handen na gebruik van dit diergeneesmiddel.

In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor cimicoxib dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Dracht en lactatie

Niet gebruiken bij fokteven, drachtige of lacterende teven. Hoewel geen gegevens in honden beschikbaar zijn, hebben studies bij laboratoriumdieren invloed op de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van de foetus laten zien.

Cimalgex niet samen met corticosteroïden of andere NSAIDs toedienen. Voorafgaande behandeling met andere ontstekingsremmende middelen kan resulteren in bijkomende of toegenomen bijwerkingen. Daarom moet een behandelingsvrije periode met dergelijke medicijnen in acht worden genomen voordat begonnen wordt met behandeling met Cimalgex. Deze behandelingsvrije periode moet rekening houden met de farmacokinetische eigenschappen van het eerder gebruikte diergeneesmiddel.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

In een overdoseringsstudie waarin 3 maal (5,8 tot 11,8 mg/kg lichaamsgewicht) en 5 maal (9,7 tot 19,5 mg/kg lichaamsgewicht) de aanbevolen dosering gedurende een periode van 6 maanden werd toegediend aan honden, werd een dosisgerelateerde toename van de maagdarmstoornissen geconstateerd die alle honden in de hoogste doseringsgroep trof.
Soortgelijke dosisgerelateerde veranderingen werden ook gevonden in zowel de hematologie en witte bloedceltelling als in de nierintegriteit.

Zoals bij alle NSAIDs kan overdosering maagdarm-, nier of levertoxiciteit veroorzaken in gevoelige of minder gezonde honden.

Er bestaat geen specifiek antidoot voor dit product. Symptomatische en ondersteunende therapie bestaande uit toediening van maag en darm beschermende middelen en een infuus van isotone zoutoplossing wordt aanbevolen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

15. Overige informatie

Cimicoxib is een niet narcotisch, niet steroïde ontstekingsremmend (NSAID) geneesmiddel. Het remt selectief het cyclo-oxygenase 2 enzym (COX-2) dat verantwoordelijk is voor pijn, ontsteking of koorts. Het cyclo-oxygenase 1 enzym (COX-1), dat beschermende functies heeft, bijvoorbeeld in het spijsverteringskanaal en de nieren, wordt niet geremd door cimicoxib.

Na orale toediening van de aanbevolen dosering aan honden wordt cimicoxib snel geabsorbeerd. Het metabolism van cimicoxib is extensief. De belangrijkste metaboliet, gedemethyleerd cimicoxib, wordt voornamelijk in de faeces uitgescheiden via de gal en in geringere mate in de urine. De andere
metaboliet, glucuronideconjugaat van het gedemethyleerde cimicoxib, wordt uitgescheiden in de urine.

In een kunstmatig opgewekt pijnmodel in honden werd aangetoond dat het pijn- en ontstekingsverminderende effect van cimicoxib ongeveer 10-14 uur aanhield.

Alle sterktes zijn beschikbaar in de volgende verpakkingsgroottes en -types:

  • Aluminium blisters (8 tabletten per strip) verpakt in een kartonnen doosje. Verpakkingsgrootte 8, 32 of 144 tabletten.
  • Plastic (HDPE) potje met kindveilige plastic (PP) deksel, verpakt in een kartonnen doosje.
    Verpakkingsgrootte 45 tabletten.
    Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.