Incurin

Incurin 1 mg tablet

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

2. Benaming van het diergeneesmiddel

Incurin 1 mg tablet Oestriol

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Oestriol 1 mg/tablet
Ronde tablet met breuklijn.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter incurin, de tabletten.

4. Indicaties

De behandeling van hormoon-afhankelijke urine incontinentie als gevolg van sfincter mechanisme incompetentie in geovariohysterectomieerde teven.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij intacte teven, aangezien de werkzaamheid alleen aangetoond is in geovariohysterectomiseerde teven.
Dieren met polyurie-polydipsie dienen niet behandeld te worden met Incurin.
Het gebruik van Incurin is gecontra-indiceerd gedurende dracht, lactatie en in dieren jonger dan 1 jaar

6. Bijwerkingen

Milde oestrogene effecten, zoals een gezwollen vulva, gezwollen melkklieren en/of aantrekkelijkheid voor reuen, en braken zijn waargenomen bij de hoogste aanbevolen dosis van 2 mg per hond. Deze effecten zijn omkeerbaar na verlaging van de dosis.
Verder werden in sommige honden symptomen van misselijkheid waargenomen. In zeldzame gevallen traden vaginale bloedingen op.
In zeldzame gevallen is de vorming van kale plekken waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Incurin is bedoeld voor orale toediening eenmaal daags.

Omdat er geen relatie bestaat tussen de uiteindelijke effectieve dosis en het lichaamsgewicht is een vaste dosis per kg lichaamsgewicht niet haalbaar. De dosis moet voor elke hond op een individuele basis vastgesteld worden. Het volgende doseringsschema wordt geadviseerd: start de behandeling met dagelijks 1 tablet. Als de behandeling succesvol is, de dosis verlagen tot een halve tablet per dag. Als de behandeling niet succesvol is, de dosis verhogen tot 2 tabletten per dag. Sommige honden hebben geen dagelijkse behandeling nodig; behandeling om de dag kan geprobeerd worden zodra de effectieve dagelijkse dosis is vastgesteld.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 30 °C.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.

12. Speciale waarschuwingen

Hoge doses oestrogeen kunnen een tumorbevorderend effect hebben in doelorganen met oestrogeen receptoren (melkklieren).
In geval van overdosering kunnen typische oestrogene effecten optreden. Deze effecten zijn omkeerbaar na verlaging van de dosis.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. Overige informatie

Iedere doordruk blister bevat 30 tabletten. Iedere strip is verpakt in een doos.

Oestriol is een kortwerkend natuurlijk oestrogeen. Bij de incontinente teef heeft het een positief effect op de urine incontinentie. Na de tweede orale toediening wordt een evenwicht bereikt en na toediening van meerdere doses vindt geen stapeling plaats. Als gevolg van de kortwerkende activiteit induceert oestriol geen beenmergsuppressie in de hond.