Malaseb shampoo

Malaseb shampoo voor honden en katten

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Denemarken

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Genera Inc. Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Croatia

Dales Pharmaceuticals Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Verenigd Koninkrijk

2. Benaming van het diergeneesmiddel

Malaseb shampoo voor honden en katten

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame stoffen:

Chloorhexidinedigluconaat 20 mg (overeenkomend met chloorhexidine 11,26 mg)
Miconazolnitraat 20 mg (overeenkomend met miconazol 17,37 mg)

Hulpstoffen:

Methylchloorisothiazolinon 0,0075 mg
Methylisothiazolinon 0,0025 mg
Natriumbenzoaat 1,25 mg

Het product is een heldere tot licht troebele, lichtgeel tot lichtbruine vloeistof.

4. Indicaties

Voor de behandeling en het onder controle houden van seborroeïsche dermatitis geassocieerd met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden.
Bij katten als hulpmiddel bij de behandeling van ringworm ten gevolge van Microsporum canis in combinatie met het gebruik van griseofulvine.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

In het bijzonder honden met atopie en katten met een allergische huidaandoening kunnen een voorbijgaande pruritus en/of erythemateuze reactie ontwikkelen na behandeling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan er na behandeling bij honden en katten een huidreactie optreden (jeuk, roodheid).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Hond en kat

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Honden:
Was twee maal per week totdat de symptomen afnemen, daarna wekelijks of zo vaak als nodig om de symptomen onder controle te houden. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

Katten:
Was twee keer per week met de shampoo gedurende een minimale periode totdat het uitborstelen van de vacht geen culturen van M. canis meer oplevert. De maximale duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 16 weken. Afhankelijk van de lengte en het type van de vacht moet worden overwogen of het nodig is om voor de behandeling de vacht van de kat te knippen.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Bevochtig het dier grondig met schoon water, breng het product aan op verschillende plaatsen op het dier en masseer dit in de vacht. Gebruik voldoende shampoo om schuim te maken op de vacht en de huid. Zorg ervoor dat de shampoo ook is aangebracht rond de lippen, onder de staart en tussen de tenen. Laat het dier 10 minuten staan, spoel daarna af met schoon water en laat de huid en vacht op natuurlijke wijze drogen. Doe dit in een warme en tochtvrije omgeving.

De 250 ml flacon is voldoende voor ongeveer 8-16 behandelingen van een hond van 15 kg, of 5-10 behandelingen van een hond van 25 kg of 25 behandelingen van een kat, afhankelijk van de dikte van de vacht,.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden30°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket. Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.

12. Speciale waarschuwingen

Katten:
Het product dient bij ringworm alleen in combinatie met griseofulvine te worden gebruikt.
Bij kittens onder behandeling kan in eerste instantie een toename van M. canis in kweek worden waargenomen.

Honden en katten:
Om her- infectie te voorkomen moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen in de omgeving van het dier (bijv. reinigen en desinfecteren van kennels en manden etc.).

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik bij dieren:

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Indien het product in contact komt met ogen, spoel uit met een ruime hoeveelheid water.

Tijdens het wassen en spoelen en totdat huid en vacht droog zijn, dient vermeden te worden dat het dier zichzelf likt. Zorg ervoor dat het dier het product niet inademt of dat het product tijdens het wassen in neus of bek terecht komt.

Pups en kittens dienen niet in contact te komen met het moederdier, totdat diens huid en vacht droog zijn.

Katten: In zowel praktijkproeven als experimentele proeven werd aangetoond dat de contaminatie van de omgeving met M. canis geëlimineerd of verminderd kan worden door het product twee keer per week te gebruiken. In deze proeven werd gedurende de behandelperiode constant griseofulvine gegeven. De klinische verbetering was groter en de contaminatie van de omgeving minder dan bij gebruik van uitsluitend griseofulvine .

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:

Personen met een bekende overgevoeligheid voor chloorhexidinedigluconaat, miconazol of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Vermijd, onmiddellijk na de behandeling, overmatig aanraken en aaien van de behandelde dieren.

Dit product kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, deze met een ruime hoeveelheid water spoelen. Als de irritatie blijft bestaan, dient contact opgenomen te worden met uw arts.

Ringworm bij de kat is besmettelijk voor de mens. Daarom is het raadzaam om handschoenen te dragen en de armen te bedekken terwijl men de geïnfesteerde kat knipt en met shampoo reinigt.

Wanneer men de kat of hond wast met shampoo, dient men ter vermijding van langdurig contact met de shampoo de handen te wassen en te drogen. Niet schrobben.

Dracht:

De combinatie van dit product en griseofulvine dient niet te worden toegepast bij drachtige katten, aangezien griseofulvine gecontra-indiceerd is gedurende de dracht.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

1 augustus 2019

15. Overige informatie

De verpakking is een polyethyleen flacon van 250 ml met polypropyleen schroefdop.

Dit product is geproduceerd in licentie van Dermcare Vet, Australië, eigenaar van de merknaam Malaseb. EU patent nr. 0608308.

REG NL 101936

KANALISATIE
UDA

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de nationale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Nederland
Dechra Veterinary Products B.V.
Handelsweg 25
NL-5531 AE Bladel
Nederland.