Metacam vloeibaar voor katten en cavia’s

Metacam 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten en cavia’s

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
DUITSLAND

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Metacam 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten en cavia’s
Meloxicam

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Metacam kat 3 ml

Metacam kat 3 ml

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elke ml bevat:
Meloxicam 0,5 mg (overeenkomend met 0,017 mg per druppel)

Gelige visceuze suspensie met een groene tint.

4. Indicaties

Katten:
Verlichting van milde tot matige post-operatieve pijn en ontsteking na chirurgische ingrepen bij katten, bijv. orthopedisch chirurgische ingrepen en weke delen chirurgie.
Verlichting van pijn en ontsteking bij acute en chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij katten.

 Cavia’s:
Voor de bestrijding van pijn en ontsteking bij cavia’s na weke delen chirurgie zoals castratie bij mannelijke dieren.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.
Niet voor gebruik bij katten die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken.
Niet gebruiken bij cavia’s jonger dan 4 weken.

6. Bijwerkingen

Bij katten zijn af en toe typische bijwerkingen van NSAIDs zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, lethargie en nierfalen gemeld en in zeer zeldzame gevallen gastro- intestinale ulceratie en verhoogde leverenzymen.
Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn.

Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

  • Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
  • Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
  • Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
  • Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
  • Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Kat en cavia

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Katten:
Dosering

Post-operatieve pijn en ontsteking na chirurgische ingrepen
Na de aanvangsbehandeling met Metacam 2 mg/ml oplossing voor injectie voor katten wordt de behandeling 24 uur later voortgezet met Metacam 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten met een dosering van 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht. De orale nabehandelingdosis kan vier dagen lang éénmaal daags worden toegediend (met een interval van 24 uur).

Acute aandoeningen aan het bewegingsapparaat
De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De behandeling dient (met een interval van 24 uur) te worden voortgezet met een orale dosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht éénmaal daags, zolang de acute pijn en ontsteking aanhouden.

Chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat
De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De behandeling dient (met een interval van 24 uur) te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht éénmaal daags.

Een klinisch effect wordt meestal binnen 7 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 14 dagen geen klinische verbetering optreedt.

Wijze van gebruik en toedieningsweg

Orale toediening, hetzij gemengd met voer of direct in de bek.
Bij katten kan de suspensie met het druppelopzetstukje van het flesje worden toegediend, ongeacht het lichaamsgewicht. Eventueel en voor katten met een lichaamsgewicht van tenminste 2 kg kan ook het in de verpakking meegeleverde maatspuitje gebruikt worden.

De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden.

Doseringsprocedure bij gebruik van het druppelopzetstukje van het flesje
Dosering van 0,2 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht: 12 druppels /kg lichaamsgewicht
Dosering van 0,1 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht: 6 druppels /kg lichaamsgewicht
Dosering van 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht: 3 druppels /kg lichaamsgewicht

Doseringsprocedure bij gebruik van het maatspuitje
De spuit past op het druppelopzetstukje van het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de dosering van 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht. Dus voor de aanvang met de behandeling van chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat op de eerste dag is tweemaal de onderhoudsdosering nodig.

Voor de aanvang met de behandeling van acute aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de eerste dag is viermaal de onderhoudsdosering nodig.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: toediening van metacam vloeibaar voor de kat.

Cavia’s:
Dosering

Post-operatieve pijn geassocieerd met weke delen chirurgie:
De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag (pre-operatief). De behandeling dient één maal daags te worden voortgezet met een orale dosis van 0,1 mg melcoxicam/ kg ligchaamsgewicht (1 x per 24 uur) op dag 2 en 3 (post- operatief).

De dosis kan, naar oordeel van de dierenarts, stapsgewijs verhoogd worden tot 0,5 mg/kg in individuele gevallen. De veiligheid van doses hoger dan 0,6 mg/kg zijn echter niet beoordeeld bij cavia’s.

Wijze van gebruik en toedieningsweg

De suspensie kan direct in de bek worden toegediend met een standaard 1 ml spuitje, onderverdeeld per ml, met een schaalverdeling van 0,01 ml.

Dosering van 0,2 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht:     0,4 ml/kg lichaamsgewicht
Dosering van 0,1 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht:     0,2 ml/kg /kg lichaamsgewicht

Gebruik een klein reservoir (bijv. een theelepel) en druppel Metacam orale suspensie in het reservoir (het is raadzaam om enkele druppels meer te doseren dan de benodigde hoeveelheid). Gebruik een standaard 1 ml spuitje om de benodigde Metacam op te zuigen naar gelang het lichaamsgewicht van de cavia. Dien met het spuitje de Metacam direct in de bek van de cavia toe. Was het reservoir met water en droog het voorafgaand aan het volgende gebruik.

Gebruik voor cavia’s niet het maatspuitje voor katten met de kg lichaamsgewicht schaalverdeling en het katten pictogram.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Het toedienen van metacam bij de cavia.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.
Goed schudden vóór gebruik.
Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale bewaarvoorschriften.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking:
3 ml flesje: 14 dagen
10 ml, 15 ml en 30 ml flesje: 6 maanden.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de fles na EXP.

12. Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico op nefrotoxiciteit.

Post-operatieve pijn en ontsteking na chirurgische ingrepen bij katten en cavia’s:
In geval aanvullende pijnverlichting nodig is, moet een multimodale pijntherapie worden overwogen.

Chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij katten:
De reactie op een langetermijnbehandeling dient regelmatig gecontroleerd te worden door een dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAIDs moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Dracht en lactatie
Zie rubriek ‘Contra-indicaties’.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Andere NSAIDs, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside-antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor deze binding en dit kan leiden tot toxische effecten. Metacam mag niet samen met andere NSAIDs of glucocorticosteroïden worden toegediend. Gelijktijdig gebruik van potentieel nefrotoxische middelen moet vermeden worden.
Voorbehandeling met ontstekingsremmende stoffen anders dan Metacam 2 mg/ml oplossing voor injectie voor katten in een éénmalige dosering van 0,2 mg/kg, kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met zulke diergeneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacologische eigenschappen van de eerder gebruikte diergeneesmiddelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Meloxicam heeft een nauwe therapeutische veiligheidsmarge bij katten en klinische tekenen van overdosering kunnen al gezien worden bij relatief kleine overdoseringen.
In geval van overdosering kan verwacht worden dat de bijwerkingen, zoals beschreven in rubriek ‘Bijwerkingen’, ernstiger zijn en vaker voorkomen. In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. Overige informatie

3 ml, 10 ml, 15 ml of 30 ml flesje. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.