Profender voor de kat, spot-on

Profender 30 mg / 7.5 mg Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender 60 mg / 15 mg Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender 96 mg / 24 mg Spot-on oplossing voor grote katten.

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Duitsland

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Profender 30 mg / 7.5 mg Spot-on oplossing voor kleine katten.
Profender 60 mg / 15 mg Spot-on oplossing voor middelgrote katten.
Profender 96 mg / 24 mg Spot-on oplossing voor grote katten.
Praziquantel / Emodepside

3. Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)el(en)

Actieve bestanddelen:
Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel.

Per pipet:

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Profender voor de kat: hoeveelheden.

Hulpstoffen:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320; als antioxidant).

 4. Indicaties

Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen, lintwormen en longwormen van de volgende soorten:

Rondwormen (nematoden)
Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3)
Toxocara cati (L3 larven) – behandeling van poezen tijdens late dracht om besmetting van de jongen via de melk te voorkomen
Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)
Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4)

Lintwormen (cestoden)
Dipylidium caninum (volwassen en onvolgroeide stadia)
Taenia taeniaeformis (volwassen stadia)
Echinococcus multilocularis (volwassen stadia)

Longwormen
Aelurostrongylus abstrusus (volwassen stadium)

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Milde en voorbijgaande neurologische aandoeningen zoals ataxie of tremor kunnen voorkomen in zeer zeldzame gevallen. Deze effecten zijn verondersteld op te treden ten gevolge van het likken door de kat aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie, pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
– Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
– Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
– Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
– Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
– Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Katten.

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Enkel voor uitwendig gebruik.

Dosering en behandelingsschema

De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht (lg) emodepside en 12 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender:

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Profender voor de kat: Doseringstabel

Voor de behandeling van rondwormen en lintwormen is een eenmalige toediening per behandeling doeltreffend.

Voor de behandeling van katten als preventie van besmetting met Toxocara cati (L3 larven) van de jongen, is een eenmalige toediening per behandeling ongeveer zeven dagen vóór de verwachte worp doeltreffend.

Voor de longworm Aelurostrongylus abstrusus, volstaan twee behandelingen met een tussenpoos van twee weken.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Neem één pipet uit de blisterverpakking. Houd de pipet rechtop, draai het dopje los en verwijder het. Doe het dopje er omgekeerd weer op, draai om het zegel te verbreken en verwijder het dopje weer.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Profender voor de kat: Hoe pipet te openen.

Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid aan te brengen.

Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product af te likken.

Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid.

 Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Bijsluiter Profender voor de kat: Hoe aan te brengen.

10. Wachttermijn

Niet van toepassing

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.

Frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Enkel toedienen op de huidoppervlakte en op intacte huid. Niet oraal of parenteraal toedienen.

Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken wanneer deze nog nat is.

Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het product, bij deze dieren alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Niet roken, eten of drinken tijdens de toediening.
Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt van behandelde dieren.
Was de handen na gebruik.
Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water.
Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt ingeslikt, dient onmiddellijk medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond te worden.
Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langdurig intensief contact kunnen  hebben (bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het product.

Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen toe te laten.

Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid bekomen te worden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie :
Profender mag gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Emodepside is een substraat voor P-glycoproteïne. Gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen die P-glycoproteïne substraten of inhibitoren zijn (bijvoorbeeld ivermectine en andere antiparasitaire macrocyclische lactones, erythromycine, prednisolone en cyclosporine) zou kunnen leiden tot farmacokinetische geneesmiddelinteracties. De mogelijke klinische consequenties van dergelijke interacties werden niet onderzocht.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Speekselen, braken en neurologische tekenen (tremor) werden in sommige gevallen waargenomen bij toediening van tot 10 maal de aanbevolen dosis bij volwassen katten en tot 5 maal de aanbevolen  dosis bij kittens. Deze symptomen werden verondersteld op te treden tengevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat.
De symptomen waren volledig van voorbijgaande aard. Er is geen specifiek antidoot bekend.

Onverenigbaarheden:
Geen bekend.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Profender dient niet in de waterloop terecht te komen, omdat werd aangetoond dat emodepside schadelijke effecten heeft op in het water levende organismen.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.