Semintra 4 mg/ml

Semintra 4 mg/ml orale oplossing voor katten

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
DUITSLAND

2. Benaming van het diergeneesmiddel 

Semintra 4 mg/ml orale oplossing voor katten Telmisartan

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Telmisartan                          4 mg
Benzalkoniumchloride   0,1 mg

Heldere, kleurloze tot geelachtige visceuze oplossing.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Semintra 4 mg/ml, heldere oplossing

4. Indicaties

Vermindering van proteïnurie geassocieerd met chronische nierziekte bij katten.

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens dracht of lactatie. Zie rubriek “Dracht en lactatie”.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (één van) de hulpstoffen.

6. Bijwerkingen

De volgende milde en voorbijgaande gastro-intestinale symptomen zijn zelden waargenomen in een klinische studie (op volgorde van afnemende frequentie): lichte en intermitterende oprispingen, braken, diarree of zachte feces.

Verhoogde leverenzymen zijn zeer zelden waargenomen. Eventuele verhoogde waarden normaliseerden een paar dagen na het stopzetten van de behandeling.

Daling van de bloeddruk en verlaging van de rodebloedceltelling zijn effecten die werden waargenomen bij de aanbevolen behandeldosis. Deze effecten zijn toe te schrijven aan de farmacologische activiteit van het diergeneesmiddel.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

  • zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerkingen)
  • vaak (1 tot 10 van de 100 behandelde dieren)
  • soms (1 tot 10 van de 1.000 behandelde dieren)
  • zelden (1 tot 10 van de 10.000 behandelde dieren)
  • zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Kat

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Voor oraal gebruik.

De aanbevolen dosering is 1 mg telmisartan/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,25 ml/kg lichaamsgewicht).
Het diergeneesmiddel dient eenmaal daags direct in de mond of met een kleine hoeveelheid voedsel te worden toegediend.
Semintra is een orale oplossing en wordt door de meeste katten goed geaccepteerd.

De oplossing dient te worden toegediend met behulp van de bijgesloten doseerspuit. De spuit past op de flacon en heeft een maatverdeling per kg lichaamsgewicht.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Semintra 10mg/ml of Semintra 4 mg/ml opzuigen

Duw de dop naar beneden en draai linksom om de flacon te openen. Bevestig de doseerspuit aan de insteekadapter van de flacon door er zachtjes op te duwen.Keer de flacon/spuit ondersteboven. Trek de zuiger naar buiten totdat het uiteinde van de zuiger correspondeert met het lichaamsgewicht van uw kat in kilogram.Haal de doseerspuit nu van de flacon.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Semintra 10mg/ml of Semintra 4 mg/ml ingeven

Leeg de inhoud van de spuit in de mond van de kat door de zuiger in te drukken…

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Semintra 10mg/ml of Semintra 4 mg/ml over het voer doen

… of leeg de inhoud van de spuit op een kleine hoeveelheid voedsel.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Sluit de flacon na toediening van het diergeneesmiddel stevig af met de dop, maak de maatspuit schoon met water en laat deze drogen.
Gebruik de meegeleverde spuit alleen om Semintra toe te dienen, om verontreiniging te voorkomen.

10. Wachttijd

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos en de flacon na “EXP”.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

12. Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
De veiligheid en werkzaamheid van telmisartan is niet getest bij katten jonger dan 6 maanden.
Bij katten die behandeld worden met Semintra is het een goed klinisch gebruik om de bloeddruk te controleren wanneer de dieren onder anesthesie zijn.
Vanwege het werkingsmechanisme van het diergeneesmiddel tijdelijk hypotensie optreden. Bij verschijnselen van hypotensie dient symptomatische behandeling (bijv. vloeistoftherapie) te worden toegepast.
Zoals bekend is van stoffen die op het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) inwerken, zou een lichte verlaging van het aantal rode bloedcellen kunnen voorkomen. Tijdens de behandeling dient het aantal rode bloedcellen dan ook gecontroleerd te worden.

Stoffen die op het RAAS systeem inwerken, kunnen leiden tot een vermindering van de glomerulaire filtratiesnelheid en een verslechtering van de nierfunctie bij katten met ernstige nieraandoeningen. De veiligheid en werkzaamheid van telmisartan bij dergelijke patiënten is niet onderzocht. Bij gebruik van dit diergeneesmiddel bij katten met ernstige nieraandoeningen, is het raadzaam de nierfunctie (plasma creatinine concentratie) te controleren.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Vermijd contact met de ogen. In geval van accidenteel contact met de ogen dienen de ogen met water te worden uitgespoeld. Was de handen na gebruik.
Zwangere vrouwen dienen extra voorzichtig te zijn en dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden, dit omdat stoffen die werken op het RAAS, zoals angiotensine-receptorblokkers (ARB’s) en ACE-remmers, tijdens de zwangerschap bij mensen het ongeboren kind kunnen beïnvloeden.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor telmisartan of andere sartans/ARB’s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Dracht en lactatie:
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen bij drachtige en zogende katten, of katten die bestemd zijn voor de fokkerij.
Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie (zie rubriek “Contra-indicaties”).

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Bij gelijktijdige behandeling met amlodipine in de aanbevolen dosis werden geen klinische verschijnselen van hypotensie waargenomen.
Er zijn geen geneesmiddelen-interacties bekend uit de beschikbare gegevens van katten met chronisch nierfalen voor het gebruik van telmisartan met andere geneesmiddelen die interfereren met het RAAS (zoals ARB’s of ACE-remmers). De combinatie van middelen die zich richten op het RAAS kan de nierfunctie veranderen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Na toediening van een dosis tot 5 keer de aanbevolen hoeveelheid gedurende een periode van 6 maanden aan gezonde jong volwassen katten kwamen de waargenomen bijwerkingen overeen met deze beschreven in rubriek “Bijwerkingen”.
Toediening van het diergeneesmiddel in een overdosering (3 tot 5 keer de aanbevolen dosis gedurende 6 maanden) resulteerde in een duidelijke daling van de bloeddruk, afname van het aantal rode bloedcellen (toe te schrijven aan de farmacologische activiteit van het diergeneesmiddel) en toename van het bloed ureum stikstof (BUN).

Onverenigbaarheden:
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag dit diergeneesmiddel niet gemengd worden met andere diergeneesmiddelen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. Overige informatie

Verpakkingsgrootten van één plastic flacon gevuld met 30 ml of één plastic flacon gevuld met 100 ml. 1 doseerspuit.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.