Synulox smakelijke druppels

Synulox smakelijke druppels, poeder voor orale suspensie 40/10 mg / ml voor honden en katten

1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgift, indien verschillend

Registratiehouder: Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Haupt Pharma Latina S.r.l
SS 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele (Latina) Italië

2. Benaming van het diergeneesmiddel

Synulox smakelijke druppels, poeder voor orale suspensie 40/10 mg / ml voor honden en katten Amoxicilline en clavulaanzuur

3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml suspensie

Werkzame bestanddelen:
Amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) 40 mg Clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat)10 mg

4. Indicaties
  •  Huidinfecties (incl. oppervlakkige en diepe pyodermieën) veroorzaakt door Stafylococcen (incl. beta-lactamase producerende stammen) en Streptococcen.
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptococcen, Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium necrophorum en Proteus spp..
  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Stafylococcen (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptococcen, Pasteurella spp. en Bordetella bronchiseptica.
  • Enteritiden veroorzaakt door Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen),
    Proteus spp. en Salmonella spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen).
  • Mondslijmvliesinfecties veroorzaakt door Clostridia, Corynebacteria, Stafylococcen (incl. beta- lactamase producerende stammen), Streptococcen, Bacteroides spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium necrophorum en Pasteurella spp..
5. Contra-indicaties

Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voor penicillines.

6. Bijwerkingen

Allergische reacties (allergische huidreacties, anafylaxie) kunnen voorkomen, de behandeling dient dan onmiddellijk te worden stopgezet.
Tegenmaatregelen bij een allergische reactie zijn:
In het geval van anafylaxie: epinefrine (adrenaline) en glucocorticoïden;
In het geval van allergische huidreacties: antihistaminica en / of glucocorticoïden

Bij gebruik van dit product kunnen incidenteel gastro-intestinale stoornissen (braken, diarree, anorexia) voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat

8. Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Toediening:
Bereiding van de suspensie:
Voeg 15 ml water aan het poeder toe waardoor 16,2 ml suspensie ontstaat. Voor orale toediening.

Dosering:
Dosering: 12,5 mg/kg lichaamsgewicht (= 0,25 ml suspensie/kg lichaamsgewicht), 2x daags. Zie tabel:

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Dosering Synulox smakelijke druppels voor hond en kat.

Voor dieren van 1/2 kg worden 3 druppels aangeraden.
Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg lichaamsgewicht, 2x daags).

Behandelingsduur:
-voor het merendeel van de infecties: 5-7 dagen;
– in chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschadiging is opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaande behandelingsduur aan te  houden:

  • Chronische huidinfecties: 10-20 dagen.
  • Chronische cystitis: 10-28 dagen.
  • Luchtweginfecties: 7-10 dagen.
9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

De suspensie goed schudden voor gebruik en met behulp van de bijgeleverde doseerpipet in de bek druppelen.

10. Wachttermijn

Niet van toepassing.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Diergeneesmiddel in de verkoopverpakkking: bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Gereconstitueerd product: in de koelkast bewaren bij 2-8 °C. Gereconstitueerd product: 7 dagen houdbaar bij bewaring in de koelkast.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor penicillines worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Net als andere penicillines mag het product niet worden toegediend aan kleine knaagdieren en haasachtigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.
1. In geval van overgevoeligheid elk contact met het product vermijden.
2. In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
3. In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag of aanhoudende irritatie van de ogen, dient het advies van een arts gevraagd worden en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die onmiddellijke medische verzorging vereisen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het product is niet bewezen tijdens dracht en lactatie in het doeldier. Uit laboratoriumonderzoeken bij ratten zijn geen aanwijzingen gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten. Het product uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De bactericide werking van amoxicilline kan worden verminderd door het gelijktijdig gebruik van bacteriostatische stoffen zoals macroliden, tetracyclinen, sulfonamiden en chlooramfenicol.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder 6

Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

20 november 2013

15. Overige informatie

Een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie is effectief tegen een breed scala van klinisch relevante bacteriën bij hond en kat. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica uit de penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enzymen, -lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het antibioticum voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Het clavulaanzuur doorbreekt dit verdedigingsmechanisme door het -lactamase te inactiveren. Door deze werking van clavulaanzuur wordt het werkingsspectrum van amoxicilline uitgebreid met micro-organismen, welke resistent zijn tengevolge van de productie van voor clavulaanuur gevoelige -lactamasen.
In vitro is een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie actief tegen een breed spectrum van klinisch belangrijke aerobe en anaerobe bacteriën inclusief: Gram-positieven: Staphylococcen (inclusief ß- lactamase vormende stammen), Streptococcen, Peptostreptococcus spp., Corynebacteria, Clostridia. Gram-negatieven: Escherichia coli (inclusief de meeste ß-lactamase producerende stammen), Bacteroides spp. (inclusief ß-lactamase vormende stammen), Salmonella spp. (inclusief ß-lactamase vormende stammen), Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium necrophorum, Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp.

Verpakkingen:
Doos met 1 flacon met 1.5 g poeder voor bereiding van een orale suspensie.

REG NL 1615
KANALISATIE
UDD