Vetaderm

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Indien u medicatie van de dierenarts gekregen heeft, kunt u hier de bijsluiter vinden van: Vetaderm

VETADERM®
emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden

Benaming van het diergeneesmiddel

Vetaderm, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml
Werkzaam bestanddeel:
Neomycinesulfaat 1,17 mg
Hydrocortisonacetaat 1,34 mg
Hulpstoffen:
Natrium methylparahydroxybenzoaat (E218)

Indicaties

Hond en kat:
– pyo(traumatische) dermatitis veroorzaakt door
Staphylococcus aureus;
– brandwonden van de eerste graad Kat:
– chronische dermatitis bij de kat veroorzaakt door
Staphylococcus spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Na langdurig gebruik kan superinfectie met gisten en schimmels plaatsvinden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Doseringen voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Cutaan gebruik. Schudden voor gebruik.
Aangetaste plekken 2 – 3 maal per dag insprayen,
bij verbetering 2 – 3 maal per week, gedurende maximaal 14 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toe- dient
In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoelig- heidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.
Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan die- nen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmidde- len verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

3 oktober 2012

Overige informatie

Verpakkingsgroottes: Flacon van 60 ml Flacon van 120 ml Flacon van 500 ml

REG NL 9655

Kanalisatie

UDA