Panacur PetPaste

1.Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk

2.Benaming van het diergeneesmiddel 

Panacur PetPaste 187,5 mg/g orale pasta voor honden en katten

3.Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)el(en)

Per gram:

Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol    187,5 mg

Hulpstoffen:
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E 218)                 1,7 mg
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E 216)                 0,16 mg

Witte tot licht grijze, gladde, smeerbare, homogene pasta.

4.Indicaties

Voor de behandeling van infecties met maagdarmnematoden bij kittens en volwassen katten en bij puppy’s en volwassen honden. Bij honden bovendien als hulpmiddel bij de controle van de protozo Giardia.

Kittens en volwassen katten:
Infectie met de volgende maagdarmnematoden:
Toxocara cati (volwassen stadia)
Ancylostoma tubaeforme (immature en volwassen stadia)

Puppy’s en volwassen honden:
Infectie met de volgende maagdarmparasieten:
Toxocara canis (volwassen stadia)
Ancylostoma caninum (volwassen stadia)
Uncinaria stenocephala (immature en volwassen stadia)
Giardia spp.

5.Contra-indicaties

-Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
-Niet gebruiken bij drachtige katten.
Zie ook rubriek 12 “Speciale waarschuwingen”.

6.Bijwerkingen

Bij behandelde dieren kan soms braken of lichte diarree optreden in verband met het ontwormen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Hond en kat

8.Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg 

Elke injector bevat 4,8 gram pasta, overeenkomend met 900 mg fenbendazol. De zuiger heeft 18 instelbare eenheden, waarbij elke eenheid overeenkomt met 50 mg fenbendazol. Het gewenste aantal eenheden wordt verkregen door de doseerring op de zuiger te draaien.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Panacur petpaste: ring in beginstand

De ring is te verplaatsen door deze te verdraaien ten opzichte van de zuiger.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Panacur petpaste: de ring is te verplaatsen

De ring is te verplaatsen door deze te verdraaien ten opzichte van de zuiger.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Panacur petpaste: ring bijna in de nulstand

De ring is te verplaatsen door deze te verdraaien ten opzichte van de zuiger.

 

Eén injector van dit diergeneesmiddel is geschikt voor gebruik bij dieren met een lichaamsgewicht tot 6 kg. Indien het lichaamsgewicht van het dier meer dan 6 kg is, dient meer dan één injector gebruikt te worden.

Volwassen katten

De dosering is 75 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen. Een dagelijkse dosering voor 2 kg lichaamsgewicht komt overeen met 3 eenheden op de zuiger.
Het doseringsschema is als volgt:

Tot 2 kg lichaamsgewicht                   dagelijks 3 eenheden gedurende 2 dagen
2,1 tot 4 kg lichaamsgewicht              dagelijks 6 eenheden gedurende 2 dagen
4,1 tot 6 kg lichaamsgewicht              dagelijks 9 eenheden gedurende 2 dagen etc.

Het lichaamsgewicht van het te behandelen dier dient zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld om de benodigde dosering te kunnen berekenen.

Kittens, puppy’s en volwassen honden

De dosering is 50 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Het doseringsschema is als volgt:

1,0 tot 2 kg lichaamsgewicht       dagelijks 2 eenheden gedurende 3 dagen
2,1 tot 3 kg lichaamsgewicht       dagelijks 3 eenheden gedurende 3 dagen
3,1 tot 4 kg lichaamsgewicht       dagelijks 4 eenheden gedurende 3 dagen
4,1 tot 5 kg lichaamsgewicht       dagelijks 5 eenheden gedurende 3 dagen
5,1 tot 6 kg lichaamsgewicht       dagelijks 6 eenheden gedurende 3 dagen etc.

Vooral in situaties van een zware besmetting kan bij individuele dieren de eliminatie van Ancylostoma tubaeforme bij volwassen katten, Giardia spp. bij honden en ascariden bij met name puppy’s en kittens onvolledig zijn, waardoor een potentieel infectierisico voor mensen blijft bestaan. Een ontlastingsonderzoek dient daarom uitgevoerd te worden en op basis van de resultaten dient indien nodig een herhalingsbehandeling gegeven te worden, al naar gelang het oordeel van de dierenarts.

9.Aanwijzingen voor een juiste toediening

Verwijder de dop van de injector en draai de ring totdat de bovenrand op dezelfde hoogte is als de 0 om de injector voor te bereiden voor het eerste gebruik. Druk de zuiger in en verwijder pasta die uit de injector komt. De injector is klaar voor gebruik.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Panacur petpaste: De nulstand

Voordat u begint, draait u de ring tot de pijlen, oftewel de nul stand. ( U ziet dan nog een halve nul.) Dan drukt u de zuiger in tot hij niet meer verder kan door de ring. Mocht er al pasta uitkomen dan kunt u deze verwijderen. Hierna is de injector klaar voor gebruik.

De zuiger heeft 18 instelbare eenheden, waarbij elke eenheid overeenkomt met 50 mg fenbendazol. Bepaal het benodigde aantal eenheden gebaseerd op het lichaamsgewicht van het dier. Draai de ring van de zuiger naar de corresponderende eenheid.

Dierenkliniek Tiel-Drumpt: Panacur petpaste: 1 eenheid

De afstand van een bovenstreepje tot een onderstreepje komt overeen met 1 eenheid. Bijvoorbeeld van pijl 1 naar pijl 2 krijg je 1 eenheid aan pasta. 1 eenheid komt overeen met 50 mg fenbendazol. Dit betekent: bij de hond komt 1 eenheid overeen met 1 kg lichaamsgewicht. Bij de kat komt 1,5 eenheid ( 75 mg fenbendazol) overeen met 1 kg lichaamsgewicht.

Dit diergeneesmiddel na het eten direct in de bek toedienen door de pasta uit de injector op de tongbasis te brengen.
De pasta kan ook door het voedsel gemengd worden.

10.Wachttermijn

Niet van toepassing.

11.Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket en de doos na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid na eerste opening van de injector: 28 dagen.

12.Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort
Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelminthica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminthicum uit die klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Aangezien de nauwkeurigheid van doseren beperkt is, dient het diergeneesmiddel niet te worden toegediend aan kittens en puppy’s die minder dan 1 kg wegen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Voorkom, voor zover mogelijk, direct huidcontact.
Handen wassen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Dracht en lactatie:
Hond:
Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39 van de dracht.
Dit diergeneesmiddel kan gebruikt worden voor de behandeling van drachtige honden gedurende het laatste derde deel van de dracht. Omdat in zeldzame gevallen teratogene effecten, veroorzaakt door de fenbendazol metaboliet oxfendazol, niet geheel kunnen worden uitgesloten, dient dit echter alleen plaats te vinden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Kat:
Niet gebruiken tijdens de dracht.
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij lacterende honden en katten

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij honden kan na behandeling met 3 keer de aanbevolen dosering of gedurende 3 keer de aanbevolen behandelingsduur een voorbijgaande inductie van lymfoïde hyperplasie in de maagmucosa waargenomen worden. Deze bevindingen hebben geen enkele klinische relevantie.
Bij katten werden geen aan de behandeling gerelateerde ongewenste effecten gezien na overdosering met hetzelfde doseringsschema.

13.Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan 

Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14.De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

06 januari 2022

15.Overige informatie

Kartonnen doos met 1 of 10 injectoren.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 10294

KANALISATIE

VRIJ